Loading...
Skip to main content

DANH MỤC

93 BIỂU MẪU TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Mẫu số 01-DS

Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 02-DS

Biên bản lấy lời khai của đương sự

Mẫu số 03-DS

Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

Mẫu số 04-DS

Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

Mẫu số 05-DS

Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

Mẫu số 06-DS

Quyết định trưng cầu giám định

Mẫu số 07-DS

Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

Mẫu số 08-DS

Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá

Mẫu số 09-DS

Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá

Mẫu số 10-DS

Biên bản định giá tài sản

Mẫu số 11-DS

Biên bản không tiến hành định giá được tài sản

Mẫu số 12-DS

Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 13-DS

Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

Mẫu số 14-DS

Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 15-DS

Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 16-DS

Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 17-DS

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 18-DS

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 19-DS

Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 20-DS

Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 21-DS

Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 22-DS

Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Mẫu số 23-DS

Đơn khởi kiện

Mẫu số 24-DS

Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

Mẫu số 25-DS

Thông báo chuyển đơn khởi kiện

Mẫu số 26-DS

Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

Mẫu số 27-DS

Thông báo trả lại đơn khởi kiện

Mẫu số 28-DS

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện

Mẫu số 29-DS

Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

Mẫu số 30-DS

Thông báo về việc thụ lý vụ án

Mẫu số 31-DS

Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Mẫu số 32-DS

Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Mẫu số 33-DS

Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Mẫu số 34-DS

Biên bản hòa giải

Mẫu số 35-DS

Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Mẫu số 36-DS

Biên bản hoà giải thành

Mẫu số 37-DS

Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

Mẫu số 38-DS

Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 39-DS

Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 40-DS

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

Mẫu số 41-DS

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 42-DS

Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 43-DS

Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 44-DS

Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 45-DS

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 46-DS

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 47-DS

Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Mẫu số 48-DS

Biên bản phiên tòa sơ thẩm

Mẫu số 49-DS

Quyết định hoãn phiên tòa

Mẫu số 50-DS

Quyết định tạm ngừng phiên tòa

Mẫu số 51-DS

Biên bản nghị án

Mẫu số 52-DS

Bản án dân sự sơ thẩm

Mẫu số 53-DS

Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án

Mẫu số 54-DS

Đơn kháng cáo

Mẫu số 55-DS

Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

Mẫu số 56-DS

Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

Mẫu số 57-DS

Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

Mẫu số 58-DS

Thông báo trả lại đơn kháng cáo

Mẫu số 59-DS

Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Mẫu số 60-DS

Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

Mẫu số 61-DS

Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

Mẫu số 62-DS

Thông báo về việc kháng cáo

Mẫu số 63-DS

Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

Mẫu số 64-DS

Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

Mẫu số 65-DS

Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

Mẫu số 66-DS

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

Mẫu số 67-DS

Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 68-DS

Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 69-DS

Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 70-DS

Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 71-DS

Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Mẫu số 72-DS

Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

Mẫu số 73-DS

Biên bản phiên tòa phúc thẩm

Mẫu số 74-DS

Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm

Mẫu số 75-DS

Bản án phúc thẩm

Mẫu số 76-DS

Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

Mẫu số 77-DS

Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 78-DS

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 79-DS

Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)

Mẫu số 80-DS

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

Mẫu số 81-DS

Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)

Mẫu số 82-DS

Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 83-DS

Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

Mẫu số 84-DS

Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

Mẫu số 85-DS

Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 86-DS

Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu số 87-DS

Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

Mẫu số 88-DS

Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Mẫu số 89-DS

Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

Mẫu số 90-DS

Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Mẫu số 91-DS

Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

Mẫu số 92-DS

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 93-DS

Quyết định giải quyết việc dân sự

  

Lượt xem: 759
ácdscv