Loading...
Skip to main content
Quyết định số 743/QĐ-TANDTC của TANDTC

Số ký hiệu:743/QĐ-TANDTC

Hiệu lực:Đang có hiệu lực

Ngày có hiệu lực:23/11/2016

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỐI CAO
-------------

Số: 743/QĐ-TANDTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

  
   

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó TTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (để báo cáo)
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng TTĐT .TANDTC (để đưa tin);
- Lưu: VT, BTTr (2b), TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW, TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Lưu: VP, P.TMTH

 

KT. CHÁNH ÁN

PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Sơn

Quyết định số 743/QĐ-TANDTC của TANDTC

Số ký hiệu 743/QĐ-TANDTC
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành
Toà án nhân dân tối cao
Lĩnh vực
Hành chính
Người ký
Nguyễn Sơn
Ngày ban hành 23/11/2016
Ngày có hiệu lực 23/11/2016
Trạng thái Đang có hiệu lực

Danh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 4708

HỆ THỐNG VĂN BẢN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Truy cập trong ngày:

Tổng số lượng truy cập:

Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62741133
Email: banbientap@toaan.gov.vn, tatc@toaan.gov.vn.
Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Đề nghị ghi rõ nguồn (Cổng TTĐT Tòa án nhân dân tối cao) khi đăng tải lại các thông tin, nội dung từ vbpq.toaan.gov.vn.

ácdscv