Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

13.007

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

885

Hình sự

4.035

Dân sự

7.594

Hôn nhân và gia đình

95

Kinh doanh thương mại

9

Hành chính

15

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

374

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv