Loading...
Skip to main content

ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC TÒA ÁN TỈNH HẬU GIANG THAM GIA TÍCH CỰC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU, XUYÊN TẠC, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

(14/09/2022 13:29)

ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC TÒA ÁN TỈNH HẬU GIANG

THAM GIA TÍCH CỰC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU, XUYÊN TẠC, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Không gian mạng (Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Linkedin, Zingme, Google…) đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Chúng đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chuyển hóa chính trị, khủng bố. Đây thực sự là một mặt trận quan trọng và không thể buông lỏng. Đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là vấn đề khách quan, nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi mọi người, lực lượng thực thi nhiệm vụ này trên không gian mạng phải luôn nhận thức đầy đủ những thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trước tình hình mới.

Để tuyên truyền những quan điểm sai trái, các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm hơn, như thủ đoạn tấn công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giả danh nhà khoa học, nhà nghiên cứu để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đã đạt được trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để thông qua đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đấu tranh giữ gìn các nền tảng, tư tưởng và giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam trong tiến trình xây dựng đất nước, đảng viên, công chức của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã và đang tích cực tham gia bóc gỡ các tin bài xấu độc hàng đêm vào các ngày trong tuần, do Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối phát lệnh.

E:\HỒ SƠ CHI BỘ 5 NĂM 2021\z3872728426824_766d5822604d81ea7cbd52d11ac1cd5e.jpg

Đảng viên, công chức Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang trong buổi sinh hoạt chính trị tại đơn vị

Đảng viên, công chức Tòa án Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa trong nội bộ.

Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên”.

Để làm tốt công tác đấu tranh phản bác và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động của Tòa án, Đảng ủy Tòa án đã đưa ra những giải pháp:

Một là, Sàng lọc thông tin, tiếp nhận các thông tin, nhận biết các trang mạng chính thống, không chia sẻ, bình luận hay đăng tải các thông tin không chính thống lên trang cá nhân.

Hai là, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các dấu hiệu “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Ba là, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các loại đối tượng làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và khi tham gia, tương tác, chia sẻ bình luận, hưởng ứng, bài viết trên các trang mạng xã hội có trách nhiệm trước bản thân, trước pháp luật. 

Bốn là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Thông báo số 17/TB-VPTW ngày 23/8/2016 của Thường trực Ban Bí thư về biện pháp cấp bách bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quán triệt và tổ chức triển khai thật tốt Nghị quyết này, xem đây là sự định hướng chiến lược quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

             Tuyên giáo Đảng ủy Tòa án


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 244
cdscv