Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

13.365

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

922

Hình sự

4.130

Dân sự

7.814

Hôn nhân và gia đình

96

Kinh doanh thương mại

9

Hành chính

15

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

379

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv