Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

16.372

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.094

Hình sự

5.117

Dân sự

9.583

Hôn nhân và gia đình

118

Kinh doanh thương mại

18

Hành chính

22

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

420

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv