Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.548

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.242

Hình sự

5.842

Dân sự

10.804

Hôn nhân và gia đình

128

Kinh doanh thương mại

33

Hành chính

32

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

467

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv