Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

12.705

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

866

Hình sự

3.918

Dân sự

7.438

Hôn nhân và gia đình

95

Kinh doanh thương mại

9

Hành chính

12

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

367

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv