Loading...
Skip to main content

Tiểu sử Chánh án Nguyễn Hòa Bình

(14/07/2018 09:24)

Tóm tắt quá trình công tác của Chánh án Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình

Họ và tên: Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/05/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: x